بدون تکلیف

کشورهایی که تکلیف کمتری دارند و موفقند و دلایل موفقیت آنها

وقتی به دوران مدرسه فکر می کنیم بیشتر وقت ها به یاد تکالیف زیاد و سختی که انجام می دادیم میفتیم. گرچه خاطرات خوب آن دوران فراوان بود اما گاهی اوقات به نظر می رسید سختی های روزهای مدرسه هرگز پایان نخواهد یافت! با این حال امروزه می بینیم که کشورهایی در دنیا وجود دارند […]

DETAIL