آشنا کردن کودکان و نوجوانان با اندیشه های والای فردوسی همانا پاشیدن بذر حکمت و دانش ، مهر و دوستی ، احترام به ارزش ها و باورهای نیک است که موجب رشد فکری و ترویج افکار مثبت در میان دانش آموزان می باشد. بدون شک ویژگی های بسیاری می توان در رابطه با اهمیت و تاثیر خواندن شاهنامه برای کودکان و نوجوانان برشمرد که نوشتن آن همه در یک جستار میسرنمی شود.

گروه هنر دبستان پیشرو با تمام قدرت در تلاش خواهد بود تا اندیشه های ژرف فردوسی حکیم را به دانش آموزان منتقل نماید.