دپارتمان کامپیوتر

سند آموزشی و پرورشی دبستان غیردولتی پیشرو

مهم ترین بخش از زندگی هر فرد، حضور او در آموزش و پرورش به خصوص در مقطع ابتدایی می‌باشد. میدانیم تمامی افراد یک جامعه وارد سیستم آموزش و پرورش می‌شوند، پس می توان گفت مهم ترین سازمان هر کشور، آموزش و پرورش آن است ،که به طور مستقیم یا غیر مستقیم برهمه ی افراد جامعه […]

DETAIL