پیش دبستانی

سرکار خانم رضایی

با بیش از ۱۵ سال سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو

پایه اول دبستان

سرکار خانم خوبرو

سرکار خانم شمس

کارشناسی بیوتکنولوژی گیاهی
۱۱ سال سابقه آموزشی موفق در مدارس منطقه ۴ و ۸ تهران و دبستان پیشرو

سرکار خانم قره ئی

لیسانس مدیریت آموزشی با ۱۵ سال سابقه آموزشی موفق در مدارس منطقه ۴ و ۸ تهران و دبستان پیشرو

خانم نعمتی

سرکار خانم نعمتی

لیسانس روانشناسی با ۹ سال سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو

پایه دوم دبستان

سرکار خانم جلیلی

سرکار خانم زارع

سرکار خانم امینی

فوق دیپلم با ۴۰ سال سابقه موفق آموزشی در مدارس تهران و دبستان پیشرو

سرکار خانم فرهاد

لیسانس حسابداری و دارای مدرک ایزوی بین المللی آموزش CRS کانادا
دارای ١۶ سال سابقه ی آموزشی موفق در مدارس منطقه ۴ و ۸ تهران و دبستان پیشرو

پایه سوم دبستان

خانم سپیده موسی امینی

سرکار خانم موسی امینی

کارشناسی مهندسی عمران با ۷ سال سابقه تدریس در مدارس منطقه ۴ و ۸ تهران و دبستان پیشرو

خانم خندان

سرکار خانم خندان

با ۷ سال سابقه تدریس در دبستان و دبیرستان شهر تهران ، مربی چرتکه ،
کارشناسی برنامه ریزی شهری دانشگاه شهید بهشتی و
کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

سرکار خانم ابراهیمی

پایه چهارم دبستان

سرکار خانم ذاکری

کارشناسی ارشد شیمی تجزیه
۷ سال سابقه موفق آموزشی در مدارس و دبستانی پیشرو

سرکار خانم هژبریان

سرکار خانم میربابایی

با بیش از ۳۰ سال سابقه موفق آموزشی در مدارس تهران و دبستان پیشرو

پایه پنجم دبستان

سرکار خانم اسکندری

دبیر دین و زندگی

سرکار خانم هژبریان

دبیر اجتماعی و دین و زندگی

سرکار خانم احمدی

دبیر علوم و فارسی

سرکار خانم نیکخواه

دبیر ریاضی

پایه ششم دبستان

سرکار خانم احمدی

دبیر علوم لیسانس بیولوژی
۲۸ سال سابقه آموزشی موفق در منطقه ۴ و ۸ تهران و دبستان پیشرو

جناب آقای فعلی

دبیر تفکر و پژوهش

جناب آقای میری

دبیر اجتماعی

جناب آقای سلطانی

دبیر ریاضی

فوق لیسانس ریاضیات با ۲۶ سال سابقه آموزشی موفق در مدارس تهران و دبستان پیشرو ، دبیر رسمی آموزش و پرورش

سرکار خانم زارع

دبیر قرآن

۴ سال سابقه ی آموزشی موفق در مدارس منطقه ۴

سرکار خانم فرهاد

دبیر هدیه

لیسانس حسابداری و دارای مدرک ایزوی بین المللی آموزش CRS کانادا

دارای ١۶ سال سابقه ی آموزشی موفق در مدارس منطقه ۴ و ۸ تهران و دبستان پیشرو

سرکار خانم نیکخواه

دبیر فارسی

کارشناسی ریاضیات و کاربردها
۲۷ سال سابقه موفق و درخشان در مدارس منطقه ۴ و ۸ تهران و دبستان پیشرو