جناب آقای مصطفی طاهر سلطانی

جناب آقای مصطفی طاهر سلطانی

آموزگار ریاضی پایه ششم دو و سه دبیر رسمی آموزش و پرورش با 20 سال سابقه موفق در دبیرستان های منطقه 4