جهت سهولت دیدار با معلمین کلاس ها ، صفحه مربوطه از تقویم اجرایی به قسمت اخبار منقل گردید.

پیش دبستانی : سرکار خانم محبت : دوشنبه ۱۱- ۱۰

پیش دبستانی : سرکار خانم غفوری : دوشنبه ۱۱-۱۰

کلاس اول : سرکار خانم عبدالله زاده : شنبه ساعت ۱۲-۱۱

کلاس اول : سرکار خانم مافی : چهارشنبه ساعت ۱۱-۱۰

کلاس اول : سرکار خانم کاشفی : شنبه ۳۰/۱۲-۳۰/۱۱

کلاس دوم : سرکار خانم شمیرانی : شنبه ۱۱-۱۰

کلاس دوم : سرکار خانم محمدبیگی : سه شنبه ساعت ۱۰-۹

کلاس دوم : سرکار خانم سرلک : شنبه ساعت ۱۱-۱۰

کلاس سوم : سرکارخانم قاسمی : شنبه ساعت ۱۱-۱۰

کلاس سوم : سرکار خانم حجاری زاده : سه شنبه ساعت ۱۰-۹

کلاس سوم : سرکار خانم دبیری : شنبه ساعت ۱۱-۱۰

کلاس چهارم : سرکار خانم میربابایی : چهارشنبه ساعت ۱۳-۱۲

کلاس چهارم : سرکار خانم جعفرآبادی : سه شنبه ۱۳-۱۲

کلاس پنجم و ششم : سرکار خانم احمدی : دوشنبه ساعت ۱۰-۹

کلاس پنجم و ششم : سرکار خانم شیرزادی : شنبه ساعت ۱۰-۹

کلاس پنجم و ششم : سرکار خانم جلیلی : زنگ های تفریح روزهای شنبه و دوشنبه

کلاس پنجم و ششم : سرکار خانم مؤذن : چهارشنبه ساعت ۱۴-۱۳