دلایل مفید بودن اردوهای مدرسه ای

اردو ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﯽ ﮔﺮدﺷﮕﺮی می تواند ﯾﮑﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿت ﻫﺎی اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ و کمک به کسب علم ﻗﻠﻤﺪاد ﺷﻮد. اﻣﺎ معمولا به اصول آن ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻤﯽ ﻣﻌﻄﻮف می گردد و ﺑﻪ درﺳﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ ﻧﺸﺪه و اﻫﺪاف آنها ﻋﻤﻮﻣا ﻧﺎﻣﺸـﺨﺺ است و ﯾـﺎ ﺻـﺮﻓﺎً  ﺗﻔﺮیحی برگزار می شوند.

غنی سازی اوقات فراغت: در تمامی کشورهای پیشرفته برای آموزش دانش آموزان در اوقات فراغتشان برنامه ریزی دقیق انجام می شود. اگر دانش آموزان پس از اتمام مدرسه اوقات خود را تنها به تفرح بگذرانند از محیط مدرسه دور شده و آموزش در سال جدید تحصیلی برایشان دشوار می شود. بنابر این اردوهای تابستانه می تواند در این زمینه یاری رسان باشد.

خلاقت و نوآوری: با توجه به استفاده از محیط های باز و با امکانات جدید و آشنایی با عناصر طبیعت اردو می تواند زمینه خلاقیت و نوآوری دانش آموزان را فراهم کند و آنها دور از محیط بسته کلاس می توانند ایده های خود را عنوان و اجرا کنند.

رهایی از یکنواختی و سکون: سرفصل بسیاری از دروس می تواند خارج از محیط مدرسه تدریس شود. دروسی مانند حرفه و فن و علوم را می تواند در طبیعت یا در کارگاهها در قالب اردوهای یک روزه برگزار نمود و سکون و یکنواختی محیط کلاس را از بین برد.

تحرک و پویایی: دانش آموزان در محیط باز می توانند به ورزش و تحرک بپردازند و این کار به رشد جسمانی و روحیه آنها کمک می کند.

آموزش مهارت های اجتماعی: دانش آموزان در کنار یکدیگر و زیر نظر معلمان و مربیان می توانند مهارت های اجتماعی را در اردوها، به خصوص اردوهایی که مدت زمان طولانی تری دارند تمرین کنند و مسلما اگر به خوبی راهنمایی شوند می توانند مهارت های لازم را به خوبی بیاموزند.

بالا رفتن هوش هیجانی دانش آموزان: کودکان در کنار یکدیگر می آموزند که نوع رفتار درست با همسالان چگونه است و روابط اجتماعی صحیح را تمرین می کنند. تحقیقات نشان داده اند که بالا رفتن هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانش آموز نیز تاثیر مثبت داشته است..