علوم انگلیسی

  • علوم انگلیسی پایه سوم: کلیه موارد مطرح شده درس علوم پایه سوم اعم از ماده، نیرو، انواع مواد غذایی، زندگی جانوران، گیاهان و مراحل رشد آنها، نور، آب، اندازه گیری مواد و موارد اطراف ما
  • علوم انگلیسی پایه چهارم: کلیه موارد مطرح شده درس علوم پایه چهارم اعم از آهنربا، مخلوط و محلول، انرژی، بدن انسان، سنگ ها، گیاهان، بی مهرگان، مدار الکتریکی و همسایه های زمین
  • علوم انگلیسی پایه پنجم: کلیه موارد مطرح شده درس علوم پایه پنجم اعم از مواد و ترکیبات ماده، ساختار چشم و گوش، ساختار زبان، بینی و پوست، اهرم ها، سطح شیب دار، خاک و گیاهان

شایان توجه است که آزمون های دانشی و بینشی بدون مداخله آموزگاران مربوطه توسط کادر آموزشی دبستان برای پایه های دوم تا ششم و آزمون­های گاج برای پایه­ های سوم تا ششم برگزار می­گردد. محتوا و تعداد این آزمون ها در جدول ذیل بیان شده است.