بنام ایزد داناوتوانا

باسلام

اولین جلسه انجمن اولیا ومربیان مدرسه روزیکشنبه مورخ ۱۱/۸/۹۲برگزارگردیدوآقای مهندس پورمیرزابعنوان رئیس وجناب آقای گل محمدی

نایب رئیس انجمن انتخاب شدند.

۱-مقررگردیده اولین یکشنبه هرماه جلسه انجمن برگزارشود.

۲-شماره تلفن های اعضای محترم انجمن جهت اطلاع وارتباط بااولیای عزیز دروب سایت قرارگیرد.

۳-مراسم عزاداری امام حسین (ع)باهمراهی وهمکاری اولیای گرانقدر برگزارگردد.