در دنیای امروز، آموزش در سنین ابتدایی یکی از تخصصی¬ترین و مهم¬ترین امور جامعه است، آموزش¬دهندگان (آموزگاران) باید افراد متخصص، کارآمد و آموزش دیده باشند. این دبستان با اعتقاد راسخ به موضوع فوق، پایبندی خود را به آموزش فقط در مدرسه اعلام می¬نماید و معتقد است ۷ ساعت آموزش در روز برای کودکان کافی بوده و آنان در محیط گرم خانواده باید تربیت صحیح، مهرورزی، مسئولیت¬پذیری و نظم شخصی را یاد گرفته و به انجام امور پژوهشی و مطالعات کتب غیر درسی و بازی¬های کودکانه بپردازند تا کودکی خود را کامل و به خوبی سپری کرده و در آینده از شخصیتی پایدار و استوار برخوردار گردند.

رسالت دبستان پیشرو:

تربیت دانش آموزان خلاق، متعهد، با¬پشتکار، مسئولیت¬پذیر و بهره¬مند از دانش و مهارت لازم برای ادامه تحصیل در دوره بعدی و حضور متعادل و مؤثر در جامعه در فضای معنوی مدیریت فرهنگی و عدالت آموزشی.

مأموریت دبستان پیشرو:

پیگیری و اجرای مسئولانه اهداف تعلیم و تربیت و اهداف دوره تحصیلی به صورت مؤثر براساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش از طریق مشارکت مسئولانه کلیه عوامل اصلی تعلیم و تربیت مدرسه در بستری از بهداشت روانی و جوّ سازمانی مبتنی بر احترام، اعتماد و حمایتگری.

چشم انداز دبستان پیشرو:

احراز رتبه برتر تحصیلی در سطح منطقه و احراز جایگاه ممتاز در سطح شهر تهران، ارتقاء و تعمیق مدیریت فرهنگی و جلب مشارکت والدین و کلیه عوامل موثر در تعلیم و تربیت و تبدیل دبستان پیشرو به پایگاه اعتماد و احترام عمومی به آموزش و پرورش.

• احراز رتبه ی برتر تحصیلی در سطح منطقه
• واحراز جایگاه ممتاز در سطح شهر تهران
• ارتقاء و تعمیم مدیریت فرهنگی و جلب مشارکت والدین و کلیه ی عوامل موثر در تعلیم و تربیت تبدیل دبستان پیشرو به پایگاه اعتماد و احترام عمومی به آموزش و پرورش.