اعضای انجمن

ریاست انجمن : جناب آقای مجتبی رستمی

جناب آقای کریم اسمعیلی

جناب آقای مسعود هادیزاده

جناب آقای عباس میرزائی

سرکار خانم نوشین شریعتی

سرکار خانم سیده معصومه سید صالحی

سرکار خانم زهرا قجرجزی