اعضای انجمن

ریاست انجمن: جناب آقای علی کاویانی

سرکار خانم مریم تفضلیان
سرکار خانم فاطمه ابراهیمی
سرکار خانم سیده معصومه سیدصالحی
جناب آقای کریم اسماعیلی
جناب آقای محمدحسین خانقلی
سرکار خانم سهرابی