• احراز رتبه ی برتر تحصیلی در سطح منطقه
• واحراز جایگاه ممتاز در سطح شهر تهران
• ارتقاء و تعمیم مدیریت فرهنگی و جلب مشارکت والدین و کلیه ی عوامل موثر در تعلیم و تربیت تبدیل دبستان پیشرو به پایگاه اعتماد و احترام عمومی به آموزش و پرورش.