مرحله تفکر

روشهای نوین مطالعه و یادگیری

همواره این سؤال برای اغلب افراد مطرح شده است که نحوه صحیح مطالعه چگونه است چرا که آنها پس از مطالعه یا در طول مطالعه به این نتیجه می رسند که یا خسته شده اند و یا اینکه گویی چیزی نخوانده اند و باید باردیگر موضوع مورد مطالعه از ابتدا مرور کنند . بنابراین یک […]

By elahe | مقالات
DETAIL