بهترین دبستان شرق تهران

دسامبر
23

بهترین دبستان شرق تهران

دوران ابتدایی یکی از مهم ترین مقاطع تحصیلی در زندگی هر فرد است. در این مقطع، پایه های علمی و مهارت های فردی و اجتماعی دانش آموزان شکل می گیرد. بنابراین، انتخاب یک مدرسه خوب برای فرزندان در این مقطع، اهمیت زیادی دارد. تربیت فردی و اجتماعی در مدرسه اهمیت بیشتری نسبت به آموزش تربیت […]

By admin | مقالات
DETAIL