بازی های هدفدار

کنترل جنب و جوش زیاد پسر بچه ها

کنترل جنب و جوش زیاد پسر بچه ها با چه روش هایی امکان پذیر است؟ کنترل جنب و جوش زیاد پسر بچه ها یکی از دغدغه های والدینی می باشد که پسر بچه آن ها بیش از حد معمول شیطنت می کنند،  البته لازم است قبل از اینکه در خصوص نرمال بودن یا غیر طبیعی […]

By ghazaal | مقالات
DETAIL