افزایش آگاهی نسبت به محیط زیست

دسامبر
29

فواید اردوی آموزشی مدرسه

احساسات خوب درباره اردوی آموزشی مدارس در واقع اردو بخشی از برنامه آموزشی همه مدارس است، به عقیده برخی مدارس رفتن به اردوی آموزشی اجباری است، ولی همه ی ما می دانیم که والدین هستند که در مورد حضور فرزندشان در اردو حرف آخر را میزنند. اردوی مدرسه بهترین و عالیترین موقعیت را برای پرورش […]

DETAIL