توجه:

  1. حضور پدر و مادر به همراه دانش آموز، در روز آزمون الزامی می باشد.
  2. از عزیزان تقاضا می گردد ۱۰ دقیقه زودتر از ساعت اعلام شده حضور بهم رسانند.
  3. جهت رعایت پروتکل های بهداشتی نوشت افزار بهمراه داشته باشید.

دسترسی سریع

نتایج پیش ثبت نام گروه ۱ و پایه اول

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت
۱ آرین شیخیان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲ آرین هدهدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳ رهام معمارزاده ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴ رادین جزدولتشاهی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵ سامیار شیخیان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶ باربد فریدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷ آرتین باغبان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸ رادمهر ایزدپناه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹ مانی کردبچه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۰ سید آراد طبایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۱ ساتیار پرویزی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۲ سید امیرعلی حبیب زاده ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۳ علیرضا درافشان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۴ سانیار میرسعیدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۵ رایبد ماستری فراهانیی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۶ امیررضا قربان مسن ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۷ امیرعلی سیفی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۸ سام کول مقدم ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۹ سید محمد رهام بنایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۰ شهدت خداوندی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۱ آیهان فرخنده باز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۲ پارسا فراهانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۳ کیاراد عباس علیان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۴ آراد نبی اردلان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۵ علی جعفریان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۶ آرتا شاپوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۷ کارن بختیاری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۸ کیاوش حاج محمدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۲۹ محمد ماهان محدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۰ کارن ولدخانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۱ سامیار رحیمی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۲ دامون بختیاری ضیابری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۳ کرایان توسلی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۴ برنا بیگی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۵ امیرحسین جعفری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۶ کسری تقی زادگانآرتا شاپوری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۷ مهراد پیش بر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۸ جانیار ابراهیمی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۳۹ امیرعلی مهمان نواز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۰ آراد فاضلی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۱ لیام عباس زاده ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۲ امیرعباس لاهوتی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۳ رایان اسکندری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۴ رادین اسکندری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۵ ایهان حسین پور ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۶ سروش احسنی فرود ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۷ محمد رجبی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۸ امیرجانان نصیری محلاتی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۴۹ نویان قربانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۰ ایمان خرمایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۱ کارن تولایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۲ امیرحسین مهدور ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۳ رادین نادی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۴ مهدی یاربابایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۵ محمد کارن محمدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۶ محمد مهدی نقیلو ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۷ امیرعباس رفیعی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۸ آرشان حسین پور ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۵۹ آرمان عیدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۰ آریو سیدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۱ محمد نیکان سعادت نژاد ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۲ محمد صدرا قربانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۳ میثم رستمی پور ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۴ کارن کاویانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۵ داریو مومنی اصل ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۶ محمد کیان حسن زاده علی آبادی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۷ پوریا گرمه ای ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۸ امیرسام مشایخی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۶۹ مهراد محمدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۰ رایان اصل قالیچه باف ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۱ رایان فتاحی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۲ پرهام یزدان جو ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۳ رادمان هنرفر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۴ رهام عباسی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۵ پارسا کاوند ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۶ سید فواد حسنی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۷ رادوین شکوهی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۸ سید مهبد موسوی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۷۹ رادین چاروسایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۰ علی دالانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۱ ماهان قراگوزلو حاجیلویی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۲ آرشا چتری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۳ رایان طنجه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۴ سام گل آقا ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۵ کارن عبداله پورقربانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۶ کیان حاجیعلی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۷ سید آیریک داودی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۸ رایان شعاعی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۸۹ کیاراد زعفرانیه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۰ آراد عیوضی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۱ سپهر رسولی آزاد ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۲ محمد کوروش کباری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۳ محمد طاها نجف پور ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۴ آراد حنافروش ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۵ کوروش ابویی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۶ نویان شیری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۷ رادین علی محمدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۸ مهراد احمدزاده ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۹۹ محمد علی شکری طلب ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۰۰ سید آریا حسن پور ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۰۱ ویهان کرمی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح
۱۰۲ مهدیار بابایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۰ صبح

نتایج پیش ثبت نام گروه ۲ و پیش دبستانی

 

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت
۱ محیا نبی زاده ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲ کارن گودرز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳ حسین طه بیدلی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴ مهراد سبط ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵ علیرضا نجفی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶ سید مهدیار سیدعلی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷ ارشان هاشمی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۸ محمدماهان تبار ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۹ ایلیا رنجبرسرکاریزی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۰ امیرعلی کنگاورنظری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۱ پارسا کهتری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۲ ایلیا آشتیانی پور ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۳ سامیار صادقی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۴ سبحان نیکورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۵ سیدآرین قاسم تبارشهری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۶ سامیاررحیمی قهیازی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۷ مهدی گلستانه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۸ فرهادسبحانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۱۹ سید محمدیوسف ابوالحسنی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۰ آرش رحیمی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۱ رادمهر رهنمایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۲ بارادبرومند ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۳ سیدنامی نادری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۴ فرهان فرجی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۵ سامیارسروری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۶ آریوانگوتی ملاحاجی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۷ رادوین حمزه ای ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۸ بهراد خامی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۲۹ یزدان ترقی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۰ سینا رحمانیان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۱ بارمان رستمی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۲ مبین ایمانی فراهانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۳ محمدرضا شجری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۴ ارنام اسکندری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۵ آرتین افتخاری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۶ باراد سیف طلوعی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۷ البرزاصغرزاد ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۸ کیمندنجاری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۳۹ کیاشا پارساوند ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۰ حسام بازگیر ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۱ آریو روحی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۲ ماهان باغانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۳ اهورا خوشمرام ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۴ محمد نصیر خواجو ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۵ مانی یگانگی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۶ ایلمان زارع ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۷ مهیار ایزدپناهی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۸ یوسف طاها قدیریان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۴۹ ارشا حسینی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۰ آراد نظری تهرانی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۱ آرن پورامن ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۲ امیر حسین سهرابی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۳ سامیار پاریاد ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۴ بهراد پرتویان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۵ آرمان کریمی راد ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۶ سامیار انفاقی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۷ رایان خزایی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۸ حسام حسین زاده ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۵۹ سید رادوین موسوی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۰ کارن صناعتی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۱ فرحان فرح خیز ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۲ آدرین قلمبر دزفولی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۳ سامیار باقری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۴ رادوین باقری ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۵ سیدعلی مهدوی نژاد ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۶ امیررضا مومنی طامه ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۷ ارمیا فراتی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۸ امیر محمد وکیلی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۶۹ رادمان روح الفدا ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۰ رادمهر منیریان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۱ آرمان کریمی راد ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۲ ویهان کلاته ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۳ علیرضا نجفی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۴ علی برهان ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۵ رهام منشی زاده ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۶ حسام حسین زاده ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۸ سید محمد تولیت ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۷۹ سپهر محمدی ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح
۸۰ رادین کلاته ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پنج شنبه ۱۲ صبح