توجه:

  1. حضور پدر و مادر، در روز آزمون الزامی می باشد.
  2. از عزیزان تقاضا می شود راس ساعت اعلام شده حضور بهم رسانند.
  3. جهت رعایت پروتکل های بهداشتی نوشت افزار بهمراه داشته باشید.
  4. همراه داشتن تصویر کارت ورود به جلسه الزامیست.

دسترسی سریع

نتایج پیش ثبت نام گروه ۱

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۱ آراد شیرگیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲ آرتین نعمان ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۳ ارشک میر دریکوندی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۴ آریو برزان صوفی زاده ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۵ امیرحسین ذاکری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۶ امیرحسین فقیهی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۷ امیرعلی ذاکری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۸ امیرعلی عبدالملکی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۹ اهورا آذر پیکان ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۰ برسام شیخعلی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۱ بهداد یزدانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۲ بهراد شیرازی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۳ رادمان رجب سلمانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۴ رادمان رفتاری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۵ رادمهر معصوم ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۶ رادین خلیل زاده ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۷ سامیار کاکائی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۸ سید ارمیا نقوی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۱۹ سید ایمان سید علی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۰ شایان ایمانی فراهانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۱ طاها رفیعیانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۲ کیاوش امیری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۳ محمد پویان شانه ای ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۴ محمد حسن چراغی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۵ محمد حسین جانجان ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۶ محمد یاسین صفری تبار ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۷ مهدی امیری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۸ همایون رجبی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۲۹ هومان جوانی راد ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۳۰ هونام سرور ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱
۳۱ یزدان بیات ترک ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۱ تا ۱۲ گروه ۱

نتایج پیش ثبت نام گروه ۲

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۳۲ امیرعلی شورمیج ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۳۳ ایلیا قزانی کاشانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۳۴ برسام فاجانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۳۵ پویا صوفی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۳۶ حسین امیرحسینی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۳۷ رادوین اسلام زاده ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۳۸ سامیار مردان ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۳۹ سامیار معظمی گودرزی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۰ شایان ابوالحسینی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۱ علی اصغر امیرحسینی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۲ علی قنبری ناصری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۳ فربد شیخ محمدی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۴ کیان اهرابی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۵ ماهان باباییان دیوا ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۶ محمد امین دشت نورد ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۷ محمد یاسن طالقانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۸ مهبد احمدی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۴۹ مهراد کریمی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۰ مهرسام میرصادقی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۱ نیکان گل محمدی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۲ محمد رضا خرداد ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۳ بهنود جدیر ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۴ سید سورنا محمدی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۵ اردلان حقی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۶ سامیار مساعد ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۷ پارسا زندی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۸ سامیار ملکوتی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۵۹ کیان نجفی کیان ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۰ ارمیا اکبری فر ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۱ امیر علی نادعلی زاده ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۲ آرتین گیلانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۳ برسام راسخی گیلانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۴ آرسام شاه محمدی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۵ آرشا نظری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۶ ایلیا امینی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۷ ایلیا قنبری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۸ رسا ولی پور ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۶۹ کارن جودی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۷۰ برسام فاجانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۷۱ علی رحمانی قانع ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۷۲ کیان مرادیان نیری ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۷۳ محمد رهام سرباز ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۷۴ امیر مهام سرباز ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۷۵ پندار مختارنژاد ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۷۶ ویهان جهانی ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲
۷۷ رامان لبافان ۱۴۰۰/۱۲/۰۵ پنجشنبه ۱۲ تا ۱۳ گروه ۲

نتایج پیش ثبت نام گروه ۳

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۷۸ آران مهرنامی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۷۹ آرشا نظری متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۰ آرمان امینی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۱ آریا ملک محمدی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۲ امیر رضا رحمت آبادی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۳ امیر رضا نقاش محمد متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۴ امیر علی کوزه گران متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۵ ایلیا بدری متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۶ ایلیا قرصی عنبران متعاقبا اعلام می گردد
۸۷ آیهان عباس زاده متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۸ باراد شیوانی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۸۹ رادمهر هاشمی زاده متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۰ رادین احمدی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۱ رادین سلیمانی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۱ راستین پناهی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۲ سامیار مهدوی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۳ سبحان قربانی مایانی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۴ سپهر خوانساری متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۵ سپهر غضنفری سواد کوهی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۶ سید امیر سام خونساری متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۷ سید کسری دشتی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۸ سید محمد صدرا خونساری متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۹۹ سید هوراد همایونی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۰ شروین زین العابدین زاده متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۱ شروین فرهمند متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۲ مارتیا جهانگیرفرد متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۳ مانی برآغوش حقایق متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۴ ماهان فتاح دیزجی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۵ محمد امین خوش لهجه مطلق متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۶ محمد پویان عسکری ساری متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۷ محمد حسین فرج پور متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۸ محمد شایان شیبانی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۰۹ مهرشاد رحمتی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳
۱۱۰ ویهان جهانشاهی انبوهی متعاقبا اعلام می گردد گروه ۳

نتایج پیش ثبت نام گروه ۴

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۱۱۱ صدرا اخلاص ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۱۲ کارن شعبانی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۱۳ آریو علی خانی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۱۴ همایون براتی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۱۵ ایلیا حاجی محمدی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۱۶ امید عسگری ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۱۷ فربد فتحی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۱۸ آرین میلادی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۱۹ ایلیا جوانمرد ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۰ ماهان محمدی ثابت ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۱ امیر ارسلان شهریاری ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۲ رهام ملکی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۳ نویان رفعت طلب ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۴ علی ارشا میرزایی کمانگر ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۵ پرهام آسایش ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۶ سورنا فارسی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۷ پارسا گل افشانی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۸ مانی تخیری ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۲۹ محمد مهدی قلی زاده ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۰ محمد ایلیا قاسمی تبار ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۱ مهراد مهرابی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۲ هامون محمودی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۳ آدرین امیدوار دذفولی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۴ امیر طاها باخته گان زنجانی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۵ سپهر فرمهین ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۶ محمد صدرا سلمان زاده ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۷ تیام اکبری ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۸ امیرحسین محمدی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۳۹ علیرضا دانا ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴
۱۴۰ برسام آقاصفی ۱۴۰۰/۱۲/۱۸ چهارشنبه ۱۴ گروه ۴

نتایج پیش ثبت نام گروه ۵

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۱۴۱ امید سعیدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۴۲ پرهام فرزام ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۴۳ سید امیر محمد جبلی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۴۴ دانیال صیادی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۴۵ مهرسام افسا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۴۶ محمد ثمودی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۴۷ رضا اسحاقی گرجی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۴۸ پارسا فرنیا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۴۹ آرتین ستاریان ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۰ آرسام سیاوشی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۱ پرهام میرزاپور ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۲ پرهام سفید پور ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۳ سبحان جمشیدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۴ امیرعلی براتی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۵ علیرضا نیکورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۶ رایان رضایی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۷ رادوین شانظری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۸ سید ارمیا نقوی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۵۹ ماهان ابراهیمی زاده ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۰ بردیا پیش آهنگ ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۱ آراز غفاری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۲ امیر رضا قاسمی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۳ سام داودی سرشت ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۴ آروین حشمتی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۵ سام ساور ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۶ محمد ایلیا محرری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۷ رادین صادقی ثالث یامچی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۸ آرش خورسند ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۶۹ آرین خورسند ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۰ شروین هدایتی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۱ آرتین بلوری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۲ پارسا خالقی فر ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۳ علی قبادی ازبری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۴ رادوین یونسی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۵ محمد اشرفی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۶ رهام ابراهیمی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۷ پارسا ستاک ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۸ آرتین آذری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۷۹ سپهر زارعی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۰ رایان شاپوری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۱ رایان احمدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۲ یزدان شیرزادی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۳ سید میلاد مناجاتی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۴ شهریار کوهزادی هیکوئی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۵ صدرا صلح طلبان ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۶ آدرین فیضی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۷ علیرضا فعلی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۸ پرهام حاجیلو ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۸۹ آروین توفیقی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۰ مهرسام بابایی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۱ آراد باقریان ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۲ طارق فتاحی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۳ ویهان اخلاق پسند ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۴ شایان رئیس دانا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۵ محمد رضا قربانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۶ امیر علی راجی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۷ مهرسام رمضان محمودی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۸ کیاشا سلطانی سیه رود ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۱۹۹ محمد طاها صفرپور ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۰ پارسا راد پیام ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۱ محمد صدرا فیض آبادی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۲ آرمان سیفی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۳ کیارش اسدزاده ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۴ فرهان فریدون ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۵ آریو باقری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۶ بارمان قهرمانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۷ مسیحا محمدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۸ رادمهر جولانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۰۹ رادمهر نجفی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۱۰ آرین یاری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۱۱ مهدیار امینی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۱۲ امیر علی کبیری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۱۳ آرسام نادی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۱۴ مهدیار احمدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵
۲۱۵ امیر نیکان موسوی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۰ الی ۱۱:۳۰ گروه ۵

نتایج پیش ثبت نام گروه ۶

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۲۱۱ محمد رهام کوشکی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۱۲ آرشام جلیلوند ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۱۳ رادوین توکلی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۱۴ مهرسام جمشیدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۱۵ حسین خسرویان قادیکلائی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۱۶ کیان صالحی جم ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۱۷ آرسین نیکروان گشتی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۱۸ آیین منتظرالحجه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۱۹ حسین محمدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۰ حسین جعفر سوته ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۱ امیر محمد دالوند ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۲ سید راستین میری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۳ کیان آتش افروز ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۴ کوروش قلی پور ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۵ فراز باقی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۶ لیام کسری فرد ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۷ رایان کسری فرد ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۸ کارن اکرمی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۲۹ سید علی صوفی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۰ رایان گرجی دوز ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۱ اشکان سیاوشی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۲ کیان بختیاری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۳ رادمان رفتاری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۴ آتیلا محمد جعفری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۵ پندار آقامحمدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۶ ماهان خسروجردی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۷ رسا بابا اصفحانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۸ شایان میرجلیلی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۳۹ سیوان خویشتندار ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۰ مبین نجفی زرمهری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۱ هیراد آخوندزاده ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۲ حافظ طهماسبی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۳ مهرسام عزیزی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۴ کیان آلامی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۵ بنیامین دماوندی شومیا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۶ نویان معنوی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۷ بردیا باغبان ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۸ سید مهرسام هاشمی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۴۹ امیر علی معصومی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۰ آرتین مهبد ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۱ سپهر سهرابی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۲ محمد طاها سبحانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۳ علی اصغر حسن تهرانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۴ کیان آلامی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۵ علی ضیاآبادی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۶ امیر حسین قاسم نژاد ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۷ کارن دوستار ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۸ پرهام شریعتی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۵۹ شایان عشوری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۰ کیان ایران پناه ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۱ دانیال کاشانیان ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۲ نیکان نوبخت ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۳ امیر سام عبدالهی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۴ آرتین حاجی زاده ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۵ رهام کلائی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۶ رهام نوری دستجردی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۷ امیر علی کرمانشاهی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۸ تورکای فتاحی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۶۹ مهبد کیانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۰ رایان سمیعی نیا ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۱ مهرسام فرجی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۲ یزدان زین الدینی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۳ سید محمد رضا قریشی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۴ سیوان خویشتندار ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۵ امیر عباس سیفی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۶ رادمان عزیزی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۷ سید ماهان فنبری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۸ امید امینی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۷۹ کیان روحانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۸۰ آرین تائبی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۸۱ شاهد محمد یوسف ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۸۲ رایان آشوری ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۸۳ سپهر هادی نژاد ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۸۴ آرین عرفانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶
۲۸۵ کیان جهانگردی ۱۴۰۱/۰۲/۰۸ پنج شنبه ۱۲ الی ۱۳:۳۰ گروه ۶

نتایج پیش ثبت نام گروه ۷

 

نام و نام خانوادگی تاریخ روز ساعت گروه
۳۰۰ راهام کیانی اصل ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۱ سام مشهدی تفرشی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۲ امیرعلی اسماعیلی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۳ محمد طاها باقری مطلق ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۴ محمد حسین باقری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۵ سید محمد سام نصیری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۶ سپهر سلیمانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۷ علی فاضلی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۸ بردیا امامی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۰۹ پرهام عسگری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۰ سام حسین ضرابی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۱ اهورا مهدوی اصل ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۲ نیکان پرتا ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۳ یاسین اسکندری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۴ محمد صدرا نورایی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۵ محمد راهام خوشی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۶ محمد مهدی مهر آرا ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۷ محمد کیان خوشبین ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۸ مهبد کلائی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۱۹ کیان سبحانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۰ آروین شجاع ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۱ کیارش نظری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۲ پارسا عباس نژاد ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۳ سید بردیا اسماعیلی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۴ بنیامین محمد یحیا ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۵ آرش دولب آبادی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۶ محمد طاها حیدری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۷ امیرمحمد حیدری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۸ سامیار سمیعی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۲۹ شروین سعیدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۰ نریمان محمدی خورشیدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۱ رادین لرستانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۲ مجتبی ثمودی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۳ امیر علی اولادی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۴ کیان آهنی امینه ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۵ آیدین عامری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۶ سید مهیار مهدوی ساداتی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۷ پرهام زاهد ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۸ ارمیا معینی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۳۹ رهام مرندی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۰ امیر حسین بنده خدا یزدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۱ رادین رضایی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۲ خشایار بزرگی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۳ امیر حسین جهان آرا ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۴ آراد قانعی فر ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۵ ارشک مشتاقی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۶ اعلاء مداح ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۷ بردیا امجدی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۸ مهراد سید میری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۴۹ سید پارسا شریعت ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۰ محمد امین زارع دنجکلائی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۱ آرتین پارسی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۲ مهراب سیاوشی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۳ ماکان اردشیری لاجیمی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۴ امیر رضا خرم ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۵ علی موحدی صفت ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۶ امیر طاها میرزایی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۷ آرسام معزز ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۸ رهام جاوید ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۵۹ ماهان کدیور ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۶۰ رهام بری ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۶۱ کیان کلائی مقدم ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۶۲ دانیال روشندل ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷
۳۶۳ بردیا سلیمانی ۱۴۰۱/۰۲/۰۶ سه شنبه ۱۵ گروه ۷