خدمات روانسنجی پیشرو
آزمون های هوش: سنجش میزان هوش افراد در سنین کودکی، نوجوانی و بزرگسالی توسط آزمون های مختلف هوش. به وسیله این آزمون ها علاوه بر ضریب هوشی می توان به سنجش استعداد افراد در زمینه های مختلف پرداخت.
آزمون های شخصیت: از طریق این آزمون ها می توان به شناسایی صفات، گرایشها و الگوهای شخصیتی افراد پرداخت و همینطور میزان بهنجاری و نابهنجاری آن را تعیین کرد.
    آزمونهای رغبت سنجی: از طریق این آزمون ها می توان به سنجش میزان رغبت افراد در زمینه های تحصیلی، شغلی و حتی روابط بین فردی پرداخت.
آزمون های استعداد سنجی: این آزمون ها استعداد هر فرد را در زمینه های شغلی، تحصیلی و هنری به دست می دهد.
 همچنین در این مرکز تست های رضایت زناشویی، سنجش خلاقیت کودکان و تست های قبل و بعد از ازدواج برای متقاضیان انجام می شود.