سرکار خانم مريم احمدی

سرکار خانم مریم احمدی

آموزگار علوم پایه پنجم و ششم و هدیه های آسمانی پایه ششم با 21 سال سابقه ی موفق در مناطق آموزش و پرورش تهران و دبستان پیشرو

آموزگار قرآن