سركارخانم آلاله قره ئي

سرکارخانم آلاله قره ئی

معلم پایه اول

آموزگار پایه اول : کارشناسی و 7 سال سابقه درخشان

آموزگار پایه اول : کارشناسی و ۷ سال سابقه درخشان