هدف دپارتمان تحقیق و پژوهش ایجاد توجه به محیط پیرامون خود و ارتقا سطح دانش عمومی و آشنایی با علوم مختلف روز،آگاهی دادن به دانش آموزان در زمینه های فرهنگی و مذهبی و نهایتا بالابردن و کیفیت بخشیدن به سواد خواندن و نوشتن و فهم و درک زبان و ادبیات فارسی است.