ریاضی انگلیسی

در پایان هر دوره دانش آموز قادر خواهد بود مباحث ذیل را به زبان انگلیسی بیان کند:

  • ریاضی انگلیسی پایه اول: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه اول اعم از اعداد (۱ – ۱۰۰)، مباحث جمع و تفریق، محورها، مقایسه اعداد، مسئله­ها و راه حل آنها
  • ریاضی انگلیسی پایه دوم: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه دوم اعم از اعداد سه رقمی و چهار رقمی و بالاتر، مباحث جمع و تفریق، مقایسه اعداد، تقارن، مسئله­ها و راه حل آنها
  • ریاضی انگلیسی پایه سوم: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه سوم اعم از مبحث ضرب، جمع و تفریق اعداد، کسر مقدماتی، مسئله ها و راه حل آنها، مساحت و محیط برخی از اشکال و احتمال مقدماتی
  • ریاضی انگلیسی پایه چهارم: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه چهارم اعم از احتمال مقدماتی، ضرب، تقسیم، کسرها، انواع زاویه و اعشار و مساحت
  • ریاضی انگلیسی پایه پنجم: کلیه موارد مطرح شده ریاضی پایه پنجم اعم از احتمال، نسبت و تناسب و درصد، بسط زاویه­ها و درجه­ها، جمع و تفریق و ضرب اعداد اعشاری، مساحت و محیط چند ضلعی­ها، کسر و تقارن

علوم انگلیسی

  • علوم انگلیسی پایه سوم: کلیه موارد مطرح شده درس علوم پایه سوم اعم از ماده، نیرو، انواع مواد غذایی، زندگی جانوران، گیاهان و مراحل رشد آنها، نور، آب، اندازه گیری مواد و موارد اطراف ما
  • علوم انگلیسی پایه چهارم: کلیه موارد مطرح شده درس علوم پایه چهارم اعم از آهنربا، مخلوط و محلول، انرژی، بدن انسان، سنگ ها، گیاهان، بی مهرگان، مدار الکتریکی و همسایه های زمین
  • علوم انگلیسی پایه پنجم: کلیه موارد مطرح شده درس علوم پایه پنجم اعم از مواد و ترکیبات ماده، ساختار چشم و گوش، ساختار زبان، بینی و پوست، اهرم ها، سطح شیب دار، خاک و گیاهان

شایان توجه است که آزمون های دانشی و بینشی بدون مداخله آموزگاران مربوطه توسط کادر آموزشی دبستان برای پایه های دوم تا ششم و آزمون­های گاج برای پایه­های سوم تا ششم برگزار می­گردد. محتوا و تعداد این آزمون ها در جدول ذیل بیان شده است.