معلم پایه سوم

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

فاطمه قربانی

آموزگار پایه سوم با 6 سال سابقه موفق آمورشی در مدارس

سولماز زارع

آموزگار پایه سوم با 5 سال سابقه ی کار موفق در دبستان پیشرو

زینب فتاحی

آموزگار پایه سوم با 5 سال سابقه موفق در دبستان پیشرو