معلم زبان انگلیسی

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معاونت اداری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی مسئول آزمایشگاه

سرکار خانم محدثه ستوده فر

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم المیرا فیاضی

دانشجوی پزشکی و دارای مدرک آیتلس

سرکار خانم ربیعی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

سرکار خانم الناز هاشم پور

کارشناسی زبان انگلیسی

سرکار خانم بهنوش سمیعی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

سرکار خانم مهسا چراغی

کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم سمانه شکری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم شهره اکبری

کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی