مسئول آزمایشگاه

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

محدثه فدایی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه تهران با سابقه موفق در مدارس برتر شهر تهران