مربی تربیت بدنی

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

حسین عمیدی

با 15 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

محمد قلوبی

با 15 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

فرزین روشنیان

با 5 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

شایان انصاری

با 5 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

ابوالفضل یزدیان

مربی تربیت بدنی با 18 سال سابقه کار موفق