مربی تربیت بدنی

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معاونت اداری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی مسئول آزمایشگاه

حسین عمیدی

با 15 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

محمد قلوبی

با 15 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

فرزین روشنیان

با 5 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

شایان انصاری

با 5 سال سابقه کار موفق در رشته تربیت بدنی

ابوالفضل یزدیان

مربي تربيت بدني : با 20 سال سابقه كار تربيت بدني در مناطق 4 و 8