اداری

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معاونت اداری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی مسئول آزمایشگاه

آقای داود عربشاهی

متصدی امور مالی با ۲۰ سال سابقه کار

حسینعلی نورعلی

مسئول تکثیر : با بیش از ۳۰ سال سابقه فرهنگی

فائزه محمدی

مسئول دفتر مدیریت

فرزانه بابایی

مسئول روابط عمومی

مهتاب بیابانی

سوپر وایزر زبان : کارشناس ارشد زبان انگلیسی با سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو