غلامعلي عابدزاده

غلامعلی عابدزاده

کارشناس اقتصاد و تحصیل کرده حوزه علمیه