حميد فرجي

حمید فرجی

معاونت انضباطی با سابقه موفق در مدارس شهر تهران