همکاران

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

مروارید نوری

آموزگار پایه اول با سه سال سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو

مریم احمدی

آموزگار علوم پایه پنجم و ششم و هدیه های آسمانی پایه ششم با 21 سال سابقه ی موفق در مناطق آموزش و پرورش تهران و دبستان پیشرو

مریم گل محمدی

آموزگار ادبیات فارسی پایه ششم و پنجم یک و دو با 6 سال سابقه موفق آموزشی در دبستان پیشرو

مصطفی سلطانی

آموزگار ریاضی پایه ششم دو و سه دبیر رسمی آموزش و پرورش با 20 سال سابقه موفق در دبیرستان های منطقه 4

نگار قدرت پور

آموزگار پایه دوم با 6 سال سابقه موفق در مدارس شهر تهران