همکاران

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

سرکار خانم تهرانی

با 10 سال سابقه موفق آموزشی

سرکار خانم تینا عباسی

کارشناس مترجمی زبان انگلیسی

سرکار خانم حجازی

با 10 سال سابقه موفق آموزشی در مالزی

سرکار خانم خدابخش

با 10 سال سابقه تدریس موفق علوم رایانه در مقطع ابتدایی