همکاران

All موسسین دبير تفكر و پژوهش دكتری معلم خوشنویسی معلم پیش دبستانی معلم پایه اول معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه ششم معلم پایه پنجم معلم نقاشی مربی تربیت بدنی معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر معلم یار معلم زبان انگلیسی آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی مسئول آزمایشگاه اداری معاونت

عزت مافی گلچین

آموزگار پايه اول: كارشناس مديريت و برنامه ريزي آموزشي با 14 سال سابقه آموزشي موفق در مدرسه پيشرو و ساير مدارس

نفیسه عبدالوند

آموزگار پايه اول : با 3 سال سابقه موفق آموزشي در دبستان پيشرو

علی امیربابایی

مدیر: تحصیل کرده رشته علوم اقتصاد و ادبیات عرب با ۳۲ سال سابقه آموزشی و ۲۵ سال سابقه مدیریت در مدارس ابتدایی و راهنمایی