همکاران

All مسئول آزمایشگاه معلم خوش نویسی معلم کامپیوتر آموزگار علوم انگلیسی آموزگار ریاضی انگلیسی معلم پیش دبستانی معلم نقاشی معلم پایه دوم معلم پایه سوم معلم پایه چهارم معلم پایه اول معلم پایه پنجم معلم پایه ششم مربی تربیت بدنی معلم زبان انگلیسی معلم یار

سرکار خانم هرنی

آموزگار پایه اول با 8 سال سابقه موفق در دبستان پیشرو

سرکارخانم قره ئی

معلم پیش دبستانی

آموزگار پیش دبستانی با 9 سال سابقه موفق آموزشی در منطقه 4 تهران

سرکار خانم آرایی

عضو انجمن خوشنویسان با 17 سال سابقه آموزشی

سرکار خانم المیرا فیاضی

دانشجوی پزشکی و دارای مدرک آیتلس

سرکار خانم الناز هاشم پور

کارشناسی زبان انگلیسی

سرکار خانم بهنوش سمیعی

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

سرکار خانم بیابانی

کارشناس ارشد زبان انگلیسی سوپر وایزر زبان