بهترین دبستان شرق تهران

بهترین دبستان شرق تهران

نقاط قوت و چرا اینکه دبستان پیشرو بهترین مدرسه شرق می باشد می شود به این نکات اشاره کرد

تمامی مسئولیت های آموزش دادن به دانش آموزان بر عهده مدرسه است یعنی بر عکس همه ی مدارس دیگر که مسئولیت آموزشی را بر دوش خانواده می گذارند به عنوان مثال اگر دانش آموزان در درس املاء مشکل داشت از خانواده می خواهند که در منزل با دانش آموز کار شود ، این مدرسه برعکس عمل می نماید و تمام مسئولیت آموزشی را بر عهده ی خود قرار داده است و قانون این مدرسه این است که به هیچ عنوان والدین دخالت در امور آموزشی و تدریس نداشته باشند که این امرباعث می شود دانش آموز مسئولیت پذیر رشد یافته و از طرف دیگر دانش آموز می داند که تنها منبع یادگیری مدرسه است و کیف و کتاب هم داخل منزل نخواهد داشت پس تمام توجه و تمرکز خود را داخل مدرسه بکار می بندد ، از طرف دیگر با توجه به شیوه های آموزشی که دانش آموز در آن مشارکت دارد در روند تدریس و یادگیری با استفاده از محتوای الکترونیکی دانش آموزان در این سیستم کاملا متفکر رشد یافته و تجزیه و تحلیل گرا می باشند ، تفکر واگرا دارند و استدلال کردن را یاد می گیرند که باعث می شود پیشرفت خیلی خوبی گردد، و چون دانش آموزان اضطراب و استرس در این مدرسه ندارند و تمامی کارها را در مدرسه با خیال راحت و به نحو احسن انجام داده اند  پس وقتی در منزل هستند اضطراب و استرس فردای خود را جهت تکالیف ندارند و مهم تر از آن با پدر و مادر وارد تنش نمی شوند و خود این باعث می شود که دانش آموزها انگیزه و علاقه وافری برای حضور در مدرسه پیدا کنند و محیط مدرسه را شاداب می کنند و این امر به آموزش هر چه بهتر آنان کمک می کند . دانش آموزان فرصت زیادی برای مهارت آموزی پیدا می کنند که خیلی از آن را خود مدرسه بعد از تعطیلی زمینه آنرا فراهم می کند ، که این امردر مجموع  باعث می گردد که هر ساله دانش آموزان پایه ششم ورودی به دبیرستان برتر شهر تهران را سرلوحه قرار داد، و موفق می شوند. و از نظر موضوعات غیر درسی مثل موضوعات هنری ، ورزشی ، رباتیک،چون دانش آموزان فرصت مهارت آموزی را پیدا می کنند و با خیال راحت می توانند به این کار بپردازند در این زمینه ها هم بسیار رشد می کنند که نتیجه آن این است که هر ساله بیش از پنجاه درصد از دانش آموزان مدرسه پیشرو رتبه های اول تا سوم منطقه ، شهر و استان تهران و کشوری را در مسابقات خاص به دست آورند .

یکی از تمایزات اساسی مدرسه پیشرو از جهت فضای فیزیکی و محیط داخل آن است ، این مدرسه طراحی فضای داخل آن به این گونه است که دانش آموزان فضای لازم و کافی را برای ابتکار عمل دارند ، در جهت آموزش فضاها به شکلی می باشد که دانش آموز موضوعاتی که داخل کتاب درسی دارند اعم از آشنایی با گیاهان ، خاک ها ، حیوانات و عناصر پنج گانه و بسیاری از مورد های دیگر شرایط فراهم می باشد که دانش آموزان به صورت عملی ببیند و لمس کنند و آموزش ببینند و از طرف دیگر محیط مدرسه طوری طراحی شده است که دانش آموز با استفاده از فرایند مسئولیت دهی به استعداد ها و علایق به نقاط قوت خود پی برده به صورتی که در این دبستان به هر دانش آموز یک مسئولیت داده می شود و دانش آموز در زمینه آن مسئولیت تلاش و فعالیت می کند و این تلاش ها و فعالیت ها مورد ارزیابی و نظارت مسئولین مدرسه قرار دارد و با شیوه ی خاص خود دبستان پیشرو تشویق خواهند شد .

خروجی های بسیار خوب پایه ششم به هفتم در بهترین مدارس شهر تهران از جمله مدارس تیزهوشان ( که در وب سایت مدرسه گزینه دستاوردها ثبت شده است )